Obchodní podmínky

Dodavatel:

Jan Petráň
se sídlem: Emilie Hyblerové 533, Praha 11, 149 00
IČ: 865 690 66
DIČ: CZ 8205070148
Dodavatel je plátce DPH.

Kontaktní údaje

Korespondenční adresa

Emilie Hyblerové 533, Praha, 149 00

Telefonní spojení

601 222 440

Email

info@hranahory.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby

Raiffeisenbank 37373708 / 5500

Objednávka zboží

Produkty prezentované na stránkách www.hranahory.cz jsou běžně dodávané zboží. Dodavatel nezaručuje jeho okamžitou dostupnost. Dostupnost zboží bude potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je závazná. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Ceny za dopravu a balné jsou zahrnuty v celkové ceně. Zákazníkovi přijde odpověď na objednávku prostřednictvím emailu.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou zrušit objednávku zákazníka pouze do doby, než bude zboží vyskladněno. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku vyskladnění zboží, je možné jen po předchozí písemné dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. To dodavatel pošle emailem, kde bude specifikován druh zboží, počet kusů, celková cena, způsob dodání, kontaktní údaje.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno poštou nebo jiným přepravcem. Obvykle bude odesláno do pěti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě jakýchkoliv problémů s dodávkou je zákazník informován o případném prodloužení dodací lhůty včas. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen objednané zboží převzít a prohlédnout si jej bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Pro osoby kupující výrobky na IČ platí záruka 12 měsíců.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad či nedostatků zboží, doručí kompletní předmět reklamace přímo výrobci a s ním se dohodne na dalším postupu, nebo uskuteční reklamační řízení.

Adresa výrobce: Bonaparte: Spolková 31, 312 00 Plzeň, IČO: 44656807.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům zboží. Tzn. výrobek Hra na hory nesmí být používán v teplotách vyšších než 50 °C nebo nižších než 0 °C. Nesmí s ním být manipulováno v prostředích se zvýšenou vlhkostí.

Správa osobních údajů zákazníka

Odesláním objednávkového formuláře dává zákazník dodavateli souhlas se shromažďováním jeho dat. Dodavatel potom také může zákazníkovi zasílat obchodní sdělení, informace, atd. Dodavatel neposkytne zákazníkovy údaje třetí osobě bez souhlasu zákazníka.

 
© 2012–2022 Aleš Krupička